شماره موبایل به صورت انگلیسی وارد شود
تصویر پرسنلی(Required)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
Max. file size: 10 MB.
* اندازه فایل باید کمتر از ۱۰ مگابایت باشد
* فایل های قابل ارسال فقط pdf,doc,docx می باشد
* ممکن است بارگذاری برخی از فایل ها و نمایش پیغام تائید ثبت نام کمی زمان بر باشد
مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری انار