امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

معاونت
محمود فخار محی الدینی
محمود فخار محی الدینی
معاونت مالی و اداری
مهدی قدیری
مهدی قدیری
معاونت فرهنگی و اجتماعی
علی غلامرضایی
علی غلامرضایی
معاونت فنی و عمرانی
کاظم صوراسرافیل
کاظم صوراسرافیل
معاونت خدمات شهری و حراست
صغری پوزن
معاونت معماری و شهرسازی